Fullmäktige

Labradorfullmäktige

Fullmäktige är Labradorklubbens högsta beslutande organ och går under benämningen Labradorfullmäktige, ett epitet som beslutades av klubbens allra första fullmäktigemöte 2005.

 

Under en lång följd av år, fr a under 90-talet, uppkom önskemål om att omvandla dåvarande årsmöten till fullmäktigemöten, för att införa representativ demokrati. (Det är ju samma slags demokrati som präglar Sveriges Riksdag.) Årsmöten bygger på närvarande medlemmar från hela landet, där många har långt att åka samt att det var förenat med stora kostnader med flyg, tåg eller bil och ofta fanns behov av övernattning. Därför blev årsmötena i första hand tillgängliga för de medlemmar som bodde nära, något som inte var bra ur ett demokratisk perspektiv.

 

2004, vid klubbens årsmöte i Göteborg, antogs en motion med nya stadgar baserad på fullmäktigesystem och året efter, 2005 ägde klubbens första fullmäktigemöte rum, vid Agrias huvudkontor i Stockholm. Det som tidigare kallades för Aktivitetsgrupper ute i landet, blev nu Regioner som i sin tur hade regionala årsmöten. Viktigt var att hela landet blev indelat i regioner, så alla medlemmar blev representerade vid Labradorfullmäktige.

Till Labradorfullmäktige kommer delegater från varje region i landet - antalet delegater från resp region är avhängigt hur stor regionen är när det gäller antalet medlemmar, vilket regleras i stadgarna. Regionerna betalar hotell för sina resp delegater medan resor och mat betalas av LRK centralt.

 

Delegaterna utses hemma i den egna regionen av dess styrelse (inte av det regionala årsmötet!). Vem som helst som är medlem i regionen kan  företräda den, enligt styrelsens beslut (måste alltså inte vara styrelsens ledamöter som blir delegater även om det är vanligt). Det utses även suppleanter som kan åka med kort varsel om den ordinarie delegaten får förhinder.

 

Att som delegat närvara
på Labradorfullmäktige, betyder att man företräder sin regions medlemmar. Därför är det synnerligen viktigt att man åker till mötet om man är anmäld (eller suppleanten om man får förhinder).

 

Labradorklubbens samtliga medlemmar äger rätt att närvara vid Labradorfullmäktige och får yttra sig men inte framföra förslag eller deltaga i beslut.

Nedan möteshandlingar

från 2014 och framåt.

Vill du läsa äldre handlingar så hör av dig till kansliet, kanske det finns kopior (originalen är troligtvis skickade till Arkivet).

Protokoll från LF finns på sidan Protokoll

* Labradorfullmäktige
2020 och 2021 ägde rum per digitalt möte där SKK skötte det hela. Endast delegater, styrelse och särskilt inbjudna kunde deltaga i de båda mötena.

Orsaken till de båda digitala mötena var ju Corona.