1979

Året 1979


Styrelse
Ordf Björn Norman
Carin Weibull, v ordf
Sven-Eric Delér, sekr
Oscar Weibull, skattmästare
Ulla Persson, ledamot

Suppleanter
Eva Delér
Aase Norman

Utställningskommitté
Eva Delér, Aase Norman

Jaktkommitté
Stig Malmberg, Stig Persson

Valnämnd inför 1980
Birgitta Jahnsson,

Stig Malmberg,

Aase Norman


Medlemmar per

31 december 1978

ca 900

I tidningen Labradoren, nr 2/79, bifogades klubbens nyframtagna logotyp. Alla medlemmar erhöll alltså klubbmärket (i form av klisterdekal) och det var fastsatt på sidan tre och bara att plocka loss. Önskade man fler exemplar så kunde dessa köpas för 10 kronor styck och det tillkom två kronor i porto. Det är detta klubbemblem du ser ovanför denna text..

Historien bakom klubbemblemet
Sven-Eric Delér var medlem av engelska Midlands Counties L.R. Club som hade två olika klubbmärken. Ett med en svart labbe och ett med en gul. Han fick en idé att göra ett svenskt märke med båda dessa varianter som förlagor - en gul labbe bakom en svart. Färgen runt om var röd.

Lasse Lillnor fick de engelska dekalerna och gjorde ett original utefter de direktiv som styrelsen gav honom. Då Skåneklubben nu blivit rikstäckande, lades en blå färg till.

Det framgår inte när loggan överst fick dagens utseende men man kan tänka sig att detta gjordes utan större ingrepp i årsmöten eller genom annan typ av medlemspåverkan. Säkerligen fixades den bara till vid någon nyupptryckning.

Innehåll på årsmötet:

- Årsmöte 5/5 i Jönköping.
- Närvarande 25 personer.
- Mötesordförande Björn Norman.
- Mötessekreterare Sven-Eric Delér.
- Justerare Brit Hävaker och Ingela Dahlstedt.

- Beslöts att klubbens namn ska vara Skånes Labradorklubb.

- Presenterade Delér ett förslag till klubbemblem, som godkändes.

- Beslöts att årsavgiften för ord medlem ska vara 25 kr och för familjemedlem 15 kr.

- (Citat ur protokollet): Uttrycktes synpunkter på att klubben i dess nuvarande form som "den lilla cellen" var bra som utgångspunkt för en större framtida verksamhet, men att en särskild nämnd borde tillsättas med uppgift att verka för att klubben skall bli mer landsomfattande.

Som kontaktpersoner i olika landsändar valdes:
- Gunilla Andersson Huddinge
- Monica Andersson, Vänersborg
- Ingela Dahlstedt, Lilla Edet
- Brit Hävaker, Arvika
- Birgitta Jahnsson, Lidingö
- Aase Norman, Vellinge.

Vidare föreslogs att Norrland (!) borde kontaktas. Som kontaktmän beslöts tillfråga Gunnel Wahlstedt (ska nog vara Wahlström) och Lennart Nyström." (slut citat)

- På förslag från medlem under pågående möte, beslöts att riva upp beslutet under punkten där man enats om namnet Skånes Labradorklubb och istället antogs namnet Labrador Retrieverklubben.

- Beslöts att alla ev lokalklubbar för labradorer skall kunna disponera klubbens tidning "Labradoren" för egen lokal information samt att alla lokalklubbar även skall ha gemensam ekonomi tills vidare.Läs här om tidningens tillblivelse >>