1980

Året 1980

Årsmöte 19 januari 1980
Styrelse:

Ordf Nils-Olof Fransson
Sven-Eric Delér, v ordf
Björn Norman, kassör
Mona Iletorp
David Bates

Suppleanter
Ulla Persson
Carin Weibull

Adj Pian Bates, sekr

"Valnämnd" fram till 
nedan möte
Stig Malmberg,
Brit Hävaker,
Ingela Dahlstedt


Extra årsmöte 10 maj 1980
Styrelse:

Ordf Nils-Olof Fransson
Pia Razera-Brulin, v ordf
Karin Svensson-Nygren, sekr
Carin Weibull, kassör
Tommy Bergstrand
Mona Iletorp
Ing-Marie Hagelin-Thoor
Brit Hävaker


Antal medlemmar
per den 31 dec 1979:
1 300

Vad hände på mötet?

Ett ordinarie årsmöte/klubbmöte samt ett extra årsmöte/klubbmöte ägde rum denna vår men protokoll finns endast sparat från det första mötet. Därför lämnas viss reservation om feltolkning om vad som hände på vilket möte...

- Årsmöte 1 (ordinarie) 19 januari på Esso Motorhotell, Helsingborg.

- 17 personer (alla namngivna) närvarade vid mötet.

- Mötesordförande N-O Fransson.

- Beslöts att begära associering med SSRK.

- Diskuterades stadgar och beslöts att anta det bifogade förslaget. Mot detta förfaringssätt reserverade sig en medlem. Beslöts då att vänta tills ett extra årsmöte med att antaga de nya stadgarna.

- Till extra årsmöte (nr 2) i maj ställde samtliga i styrelsen sina platser till förfogande enligt beslut på ord årsmöte .

- Möte nr 1 beslöt att S-E Delér blir ansvarig utgivare för Labradoren.

- Gemensam kassa ej aktuell (?)

- Beslöts att medlemsavgiften för 1981 skall vara 35 kr och för fam.medlem 15 kr.

- Frågan om regionala arbetsgrupper bordlades men kassören fick i uppdrag att "föra speciella konton i kassaboken avseende inkomster/utgifter för resp regional arbetsgrupp".

- Revisorerna (valda 1979) hade inget att anmärka på den ekonomiska redovisningen. Dock finns en liten handskriven anteckning på revisionsberättelsen från den ena revisorn att en post var en onödig utgift och inte bör upprepas.

Till årsmöteshandlingarna bifogas tre stadgeförslag - Stadgar för Labrador Retriever Klubb, Stadgar för lokal aktivitetsklubb inom SSRKs Labrador Retrieverklubb resp Förslag till stadgar för Skånes Labradorklubb. Med undantag för sistnämnda ligger budskapet i mål- och verksamhetsparagrafer ganska nära dagens stadgar och f ö var säkerligen stadgeförslagen anpassade för tiden.

Hur såg samma års verksamhet ut?

Från verksamhetsberättelsen för 1980 kan vi läsa följande:

- "Under året uppnåddes full enighet mellan Labrador Retrieverklubben och Labrador Retrieverklubbens Östra avdelning om att ha gemensam styrelse".

- Denna styrelse valdes vid extra årsmöte (nr 2)

- Under hösten biföll SSRK Hs LRKs begäran om att få bli associerad med SSRK.
LRK blev alltså officiell rasklubb 1980.

- Fyra A-grupper har haft verksamhet under året - Östra, Västra, Södra och Östergötland.

- Labradoren utkom med fyra nummer.

- Efter associeringen till SSRK blev LRK inbjuden till en avelsrådskonferens och en träff med ögonspecialist för att diskutera ögonsjukdomar.

- Förberedelser har gjorts under året för
en uppfödarkonferens 1981,
en klubbutställning 1981 och
ett klubbmästerskap 1981.