1982

Året 1982

Styrelse
Ordf Karin Svensson-Nygren 
Björn Norman, v ordf, kassör
Ann-Katrin Eriksson, jakt
Gunilla Ek, utst
Mona Iletorp, avel
Pia Razera-Brulin, redaktör
Roland Zetterholm, utb

Adj Pian Bates, sekr


Avelsråd
Brit-Marie Brulin,
Inga-Britt Heijbel,
Majvor Näsman


Valberedning inför 1983
Lars Lillnor,
Hans Forsell,
Inge E:son Thoor


Antal medlemmar
31 december 1981
2 125

Detta hände under årsmötet

- Årsmöte 7/3 Örebro.
- 56 medlemmar närvarade.
- Mötesordf Christer Nälser
- Höjning resers till 5 kr/mil

- Höjning medlemsavgift till 50 kr.

- Beslöts att ha rullande medlemskap från innevarande år.

- Tyvärr inga ekonomipapper med.

- En punkt på dagordningen innehöll info och diskussion om bekämpningsprogram för generell PRA. SKK har föreslagit LRK att antaga ett program vilket styrelsen har gjort genom att först ha informerat och inhämtat synpunkter vid ett möte med A-grupperna i januari. Ett tillägg i programmet diskuterades ingående - man utgår ifrån att avkomma till PRA-individ är 100% anlagsbärare och då ska dessa inte användas i avel. Kontakt har hållits med Åke Hedhammar. Även SSRK Au har antagit LRKs program.  Då både vet. Christer Nälser och vet. Birgitta Wickström deltog på årsmötet bidrog dessa till upplysningar om det nya bekämpningsprogrammet.
Årsmötet betonade vikten av att redan nu arbeta efter programmets principer.

- Till delegat för SSRK Fm utsågs Karin S-Nygren

- Vid val av avelsråd, skriver protokollföraren: "Före detta val ville årsmötet ha klart för sig att de personer som stod på förslag till avelsråd, verkligen stödde hela bekämpningsprogrammet. Samtliga föreslagna bekräftade detta."
Valdes avelsråden genom sluten votering. En medlem reserverade sig mot årsmötets val av ett av avelsråden enligt skriftlig motivering.

- Under Övriga frågor rekommenderade en medlem den nya styrelsen att snarast sätta igång med avkommebedömning och erhöll som svar att detta redan är påbörjat då en blankett är under framtagande.

Detta hände under verksamhetsåret 1982:
- Nio A-grupper med egen styrelse finns nu - Södra, Östra, Västra, Sydost, Sydväst, Norrbotten, Västerbotten, Skaraborg och Östergötland. Samt nio kontaktpersoner för övriga landet.

- 14 personer genomgår utbildning som valp- och unghundsinstruktörer för Åsa Ahlbom gn bl a Medborgarskolan.
Avslutning under 1983.

- Klubbmästerskapet avhölls på Hunneberg i augusti. Klubbmästare blev Ch Aases Jenny, som blev sammanlagt bäst på utställning och jaktprov.

- En informationsbroschyr har under året producerats.

- Vid SKK CS:s möte 8/9 1982 antogs bekämpningsprogram mot generell PRA hos labrador efter beslut i SSRK Hs.

- 80 valpkullar har förmedlats.