1998

1998

Styrelse
Ordf BrittMarie Engholm
Anita Norrblom, v ordf, jakt
Inger Lindgren, kassör
Bitte Sjöblom, info, utb
Jan-Erik Ek, utst
Katja Sjöberg, avel
Gerd Larsson, redaktör

Suppleanter
Lillemor Ohlsson, A-gruppsansv
Margot Engström, sekr, PR

Adj Inga Fredriksson, kansli
Adj Jörgen Norrblom, medl.ansv


Avelsgrupp
Katja Sjöberg,
Katarina Ramberg

Valberedning inför 1999
Margaretha Claesson-Thoor, 
Kjell Svenningsson,
Lilian Larsson


Medlemsantal 31/12 1997

3844

Delar av styrelsen under Danmarksresan:
Jörgen och Anita Norrblom, BrittMarie Engholm med make
Åke samt Katja.

Detta hände under mötet

- Årsmöte 15/3 i Mölndal.

- 41 röstberättigade närvarade.

- Mötesordf Gunnar Petersson.

- Beslut om nya stadgar för A-grupperna att gälla från 1998.

- Årets resultat -42 748 kr.

- Förtjänsttecken utdelades, enligt styrelsens beslut, till Lars Ramberg, Kajsa Söderberg, Kristina Berghänel och Christina Areskough


Detta hände under året

- Redaktören flyttade under året till Norge och skötte tidningen därifrån.

- "Verksamheten har under 1998 präglats av mycket förändringsarbete".

- A-grupperna har fått ett ombud i huvudstyrelsen.

- Utgivningen av Stamtavlebok 1998 försenad och utkommer i början av 1999.

- Labradorkonferensen fick inställas pga för litet intresse.

- Föreläsning om PRA och DNA-teknik med prof G Aguirre samlade ett 70-tal åhörare där dock majoriteten hade annan ras.

- Remiss till A-grupperna om LRKs utställningsverksamhet.

- Två remisser från SSRK har besvarats: utställningsbestämmelser samt föreskrifter för utsättning av vilt i samband med prov.

- LRKs delegater vid SSRK Fm var Bitte Sjöblom, Anita Norrblom, Katja Sjöberg och BrittMarie Engholm. Även tre suppleanter närvarade i utbildningssyfte.

LRKs motioner till SSRK Fm
- LRK hade lagt nio motioner till SSRK Fm: bl a tillstyrktes en motion om cert i jaktklass samt en motion om beskrivning av unghundar på jaktprov på protokoll anpassade för databehandling. En motion om krav på utställningsmerit för att få deltaga i elitklass jaktprov avslogs däremot. En annan motion som bifölls var att rasklubbarna skulle få större inflytande i rasspecifika frågor. LRK drog tillbaka en motion enligt den strategi majoriteten (i en oenig styrelse) varit överens om.

- Ett grundförslag till fullmäktigestadgar för LRK har arbetats med under året.

- En 'Styrelsepärm' med funktionsbeskrivningar har sammanställts under året.

- En rutin för bildande av A-grupper har utarbetats.

- Medlemsvärvning: av 655 utskickade brev blev 166 (25%) nya medlemmar.

- LRK har under hela året samarbetat med SSRK i det stora instruktörsprojektet.
(Anm. detta är fel - LRK hade inget med arbetet i detta projekt att göra. Däremot var Bitte Sjöblom involverad i arbetet i egenskap av privatperson.)

- En inbjudan har gått ut till A-grupperna om möjlighet att utbilda sig till Diplomerad instruktör.

- Styrelsen har påbörjat en internutbildning i föreningsteknik genom självstudier av boken 'Föreningsteknik'.

- Raskompendiet upptryckt i färg.

Internet
- Klubbens webbsida består av ca 150 dokument, 20 filer och ca 80 foton - totalt 3,5 MB.
- 13 400 besökare under 1998.
- Policy för hantering av Internet och e-mail inom klubben har utarbetats.

- Ett styrelsemöte förlades till Danmark då ett besök på ett danskt B-pröve kunde göras.

- 670 labbar har gjort 1532 starter på prov: 27,5% 1a pris!

- Labradormästerskapet på Ökna Lantbruksskola, Sörmland. 87 ekipage deltog i både jakt- och utställningsdelen. Mästare blev Capandus Still Got the Blues och Juniormästare Cassatas Thin Tarragona.

- Certutställningen 28/6 i Piteå. Domare var Mrs Janis Granneman, USA, 78 hundar deltog. BIS blev Ch Mallorns Onassis.

- Tre nya valphänvisare tillkom under året. Antalet är nu 8 st.

- Valphänvisningen lades under året ut på klubbens hemsida.

- Två nya A-grupper har tillkommit, Sörmland och Västernorrland. Antalet är nu 18.

Avel
- 4 nya fall av PRA

Mest använda hanarna (kullar)
-11, Cambremer Wellington
-9, Deepfleet Magic of Dugmorecreek
-8, Donalbain the Ritz
-8, Loresho Twinjet

Tre av ledamöterna skrev inte under Verksamhetsberättelsen varav en med skriftlig förklaring.