1999

1999

Styrelse
Ordf Moa Persson
Lar Olof Carlén, v ordf, sekr
Iren Hedström, kassör
Marie Danielsson, utb
Katja Sjöberg, avel
Åsa Iletorp, utst
Jan Andersson, jakt

Suppleanter
Gunnel Åström-H, A-gruppsansv. 
Anders Dillström, info, IT

Adj Solveig Gyring, kansli
Adj Owe Ewelönn, medlhant.


Avelsgrupp
Katja Sjöberg,
Katarina Ramberg,
Gabriella Dillström


Valberedning inför år 2000
Jan-Erik Ek,
Lena Wiberg-Johansson,
Bitte Sjöblom


Medlemsantal 31/12 1998

3906

Lars Ramberg

erhöll

Hedersmedlemskap
i
Labradorklubben

Stamtavleboken 1998 utkom
pga försening 1999.
Omslag akvarell Kajsa Björling.

Detta hände under mötet

- Årsmöte 7/3 Stockholm.

- 149 röstberättigade medlemmar

-  Mötesordf Gunnar Petersson.

- Årets resultat -3 155 kr.

- Beslut om 185 kr i medlemsavgift från år 2000.

- Beslöts om 100 kr/kull i avgift för valphänvisning.

- Förtjänsttecken till Gerd Larsson, Inger Lindgren och Bitte Sjöblom.

- Vid val av ordförande begärdes sluten votering. Valberedningen var inte överens och en av valberedarna hade lämnat en skriftlig reservation mot övrigas förslag av ordförandekandidat. Förslaget som presenterades av majoriteten i valberedningen vann gehör över förslag på omval av sittande ordförande med siffrorna 73-70.

- Sluten votering fick tillgripas även vid val av övriga ordinarie  ledamöter där valberedningens förslag vann mest gehör.

- Votering (öppen) fick tillgripas vid val av valberedning då flera förslag fanns.

- På styrelsens förslag beslöt mötet att utse Lars Ramberg till Hedersmedlem.


Detta hände under året

- Labradoren har från nr 4/99 fått ny redaktör, Helene Strömbom. Nya manusstopptider aviseras.

- LRKs hemsida har fått ny design med "Labbeplank" o gästbok. Ny domänadress, labradorklubben.se.

- Styrelseprotokoll läggs ut.

- Dataprogram har inköpts för administrering och fakturering av medlemsregistret.

- Styrelsen fick överta en dålig ekonomi men har nu lyckats stabilisera den.

- Labradormästerskapet avhölls i Mösseberg, Skaraborg. Mästare blev Ch Nidaros Julius och Juniormästare blev Le-Cop's Abu By Disney.

- Certutställningen 13/5 vid Sundbyholms Herrgård, Sörmland. Engelska domare var Mrs Marilyn Prior och Mrs Maureen Floyd. BIS blev New Wave's Local Hero.

- Utbildning av diplomerade instruktörer har skett mellan LRK och SSRKs avd Östergötland och Småland.

- Enkät utskickad till medlemmarna om intresse finns att ha kurser för LRK. Positivt gensvar.

- Ett förslag till samarbetsavtal mellan blivande instruktörer och LRK har tagits fram.

- Off jaktprovsresultatlistor har stora brister och en skrivelse i frågan är skickad till SSRK Hs.

- Av 18 A-grupper deltog repr från 14 på möte med bl a föreningsteknik med Hasse Forsell.

- 180 valpkullar i hänvisningen. Ca 10 mail om dagen till kansliet om valpförfrågningar.

- Ny blankett för valphänvisning.

Avel
- "Avelsgruppen ämnar arbeta för framtagande av någon form av jaktlig anlagstest som ska ligga till grund för avelsutvärdering istället för nuvarande jaktprovsmeritering".

- Regler för parning av tik har reviderats, LRK rekommenderar en minimiålder på 2 år.

- Nya ögonrekommendationer:
"Gällande de små katarakterna i främre delen av linsen samt Multifokal Retinal Dysplasi (MRD), har styrelsen beslutat att en strängt selektiv avel kan bedrivas i enlighet med vad som finns stipulerat i ögonrekommendationerna".

- "Med anledning av det s k markörtestet i USA, har styrelsen i skrivelse gett SSRK Hs i uppdrag att hos SKK begära central registrering av molekylärgenetisk testning för prcd-PRA av labrador på samma sätt som för Chesapeake Bay Retriever".

- Fem nya fall av PRA under året.

Mest använda hanhundarna:
-11 kullar, Cambremer Wellington
-10 kullar, Middlegate Tinker
-9 kullar, Sulleyshill Greg
-7 kullar, Sheenaron Merry Soul Mate