2000

2000

Styrelse
Ordf Moa Persson
Lars Olof Carlén, v ordf, sekr
Iren Hedström, kassör
Marie Danielsson, utb
Katja Sjöberg, avel
Åsa Iletorp, utst
Jan Andersson, jakt

Suppleanter
Gunnel Åström-H, A-gruppsansv
Anders Dillström, info, Internet

Adjungerade
Solveig Gyring, kansli
Owe Ewelönn, medlemshantering

Avelsgrupp
Katja Sjöberg,
Jan-Erik Ek.
Lena Bratsberg (avgick under året)
Ann-Marie Löfgren (avgick under året)

Valberedning inför 2001
Jan-Erik Ek,
Lena Wiberg-Johansson,
Bitte SjöblomMedlemsantal 31/12 1999

3193

Detta hände under mötet

- Årsmöte Gävle 4 mars.
(Kraftigt snöoväder hindrade många norrifrån att komma till mötet)

- 46 röstberättigade medlemmar.

- Mötesordförande Lars Ramberg

- Anmäldes av medlem att kallelse till mötet ej skett enligt stadgarna. Mötet fick adjungeras för att söka en lösning. Votering begärdes där mötet beslöt att mötet var behörigen utlyst. Skriftlig reservation mot beslutet inkom från sex medlemmar:  "Reservationen är att betrakta som en allvarlig anmärkning mot styrelsens underlåtenhet att arbeta efter klubbens stadgar".

- Revisorerna tipsade styrelsen om att ej förlägga årsmötet så tidigt i mars. Det är svårt att uppfylla stadgarnas intentioner med den framförhållning som ska ske med beaktande av svårigheter att utfå kontoutdrag från banker redan under januari månad. 

Ansvarsfrihet för styrelsen
Vid punkten Ansvarsfrihet för styrelsen, förelåg två förslag:
1. Förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas yttrande.
2. Förslag att till protokollet föra vissa synpunkter på styrelsearbetet.

Öppen omröstning: 
Förslag 1: 19 röster
Förslag 2: 16 röster
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 1999.

- Medlemsavgift 185 kr.

- Votering förelåg vid val av delegater till SSRKs Fm. Med röstresultat 33-10 beslöts att styrelsen utser delegater. (Motförslaget var att mötet skulle utse delegater och suppleanter).

- Under Övriga frågor beslutades (!) att tillsätta en kommitté av fem personer (bl a med en person från SKKs Föreningskommitté), som ska utarbeta ett stadgeförslag med fullmäktigesystem.

Detta hände under året

- Klubbens hemsida har byggts ut.

- Gästbok och debattsida har lagts ner på hemsidan då personangrepp skett.

- Arbetsmöte med Goldenklubben ang samarbete i JUM-projektet.

- Remiss om nya jaktprovsregler har besvarats under året.

- Diskussioner om cert i jaktklass.

- 5% av försålda klubbartiklar samt 10% av försålda Valpguider, har avsatts till Labradorfonden.

- Medlemsantalet har minskat under året (minskning med 713 st) och någon aktiv värvning av nya medlemmar har inte skett. "En förklaring till medlemsminskningen torde vara att alla medlemmar som släpade efter med betalning per 31/12 plockats bort ur registret".

- Valpförmedlarna kallades till träff  13-14/5.

- Utb av inoff jaktprovsdomare har skett.

- Instruktörsutbildning (diplomering) har skett ihop med SSRK/Östergötland.

- Planering inför konferens -01.

- Revidering av LM-regler har skett med en klarare betoning på Dual-Purpose.

- Begäran från LRK till SKK om tillstånd för DKKs Bornholmsregion att få anordna brukspröve på svensk mark. Begäran avslogs från SKK.

- Begäran hos SSRK om att LRK ska få arrangera officiella viltspårprov men inget svar inkommit. Påstötning skett.

- Labradormästerskapet arrangerades av A-grupperna Östra och Västmanland i samarbete. Mästare blev Agapanthus Shabby Chick, juniormästare Trendmakers Team Spirit och Veteranmästare Askrikes Jumping Jaqueline.

- Årets Clubshow 130 hundar på Herrevads Kloster. BIS blev Ch Attikonak Kaboom Shake The Room.

Avel
- Infomaterial har omarbetats och översatts till engelska på hemsidan.

- Två personer i Avelskommittén avgår efter en artikel i tidningen Jakthunden, där styrelsen lät offentliggöra sin åsikt i typdebatten.

- Följer arbetet hos Optigen, USA, och deras arbete att få fram ett gentest för prcd-PRA. "Eftersom det f n inte finns någon central off registrering hos SKK av resultaten från det s k markörtestet, har LRK Hs beslutat att avvakta utvecklingen i denna fråga".

- Arbete med Hälsoenkät 2000, som kommer att presenteras i Labradoren 1/2001.

-6 fall av generell PRA under året.

De mest använda hanarna:
- 10 kullar, Brackenbank Quartz
- 7 kullar, Guidelines Copyright
- 7 kullar, Suleyshill Greg
- 7 kullar, Mandamay Caretaker