2003

2003

Styrelse
Ordf Kristina Berghänel
Patricia Nordbäck, v ordf, sekr
Margot Engström, kassör
Åsa Iletorp, avel
John Selin, jakt
Anki Juthberg, utb, JUM
Inga-Lill Thörnberg, utst

Suppleanter
Ingrid Millala, info, PR, IT
Lotta Johansson-Fröjd, A-grpansv.

Adjungerade
Solveig Gyring, kansli
Jörgen Norrblom, medlemsreg.

Avelsgrupp
Åsa Iletorp,
Anna Bendz,
Bitte Sjöblom,
Birigtta Wiklund,
Margareta Claesson-Thoor

Valberdning inför 2004
Majvor Näsman,
Karin Svensson-Nygren,
Jörgen Norrblom


Antal medlemmar 31/12 2002
4160

Majvor Näsman
erhöll
Hedersmedlemskap
i Labradorklubben

Stamtavlebok 2003. Omslag
i blyerts av Kajsa Flinkfeldt.

(Men inte fyllde väl klubben
25 år 2003..?)

Detta hände på mötet

Årsmöte 30/3 Jönköping.

- 77 närvarande röstberättigade

- Mötesordf Lars Ramberg.

- Årets resultat +26 844 kr.

- Vid diskussioner kring verksamhetsplanen yrkar en medlem på bildande av en jaktkommitté. Mötet beslutar att så ska ske.

- LRK mottar tacksamt en stor flagga från Inge E:son-Thoor, formgiven av Lars Lillnor.

- Mötet beslutar att kalla Majvor Näsman till Hedersmedlem.

- Förtjänsttecken utdelas till Jörgen Norrblom för sitt "hängivna arbete med klubbens medlemsregister och all annan hjälp med databearbetning och statistik".

- Uppfödardiplom utdelas till

  • Pia Razera Brulin
  • Virge Johansson


- Personvalen gick helt enligt valberedningens linje. Val av valberedning samlade många förslag och sluten votering begärdes och föregående valberedning valdes om.

- En av motionerna är inlämnad för sent och tas upp till behandling under Övriga frågor. Frågan handlar om att höja kraven för BUP och BAP och att göra en framställan till SSRK att vidarebefordra begäran till SKK. Mötet beslutar (!) att så ska ske.


Detta hände under året 2003

- Arbetet med specialklubbsutredningen har fortsatt under året.

- Den aktiva medlemsvärvningen har f n omöjliggjorts genom att Jordbruksverket övertagit hundägarregistret från SKK..

- På årsmötets uppdrag har en jaktkommitté bildats, innehållande John Sehlin, Mona Gustafson och Johanna Salomonsson.

- De planerade jaktliga utbildningarna har av olika skäl inte blivit av.

- Arbetet med JUM-projektet har intensifierats och fem deltagare har genomgått M1-utbildning i Sundsvall.

- Ett samarbetsavtal mellan LRK och SBK ang mentalbeskrivningar blev klart under året.

- En enkät skickades under året till A-grupperna om deras kursutbud och hur de såg på behovet av utbildning. Svaren visade på ett stort behov av att träffas och diskutera.

- Certutställningen genomfördes i Örnsköldsvik, Västernorrland, och samlade 62 hundar som dömdes av dansken Jens-Erik Sönderup. BIS blev Cassatas Fantom Ferdinand.

- Labradormästerskapet ägde rum i Backamo, Bohuslän. 71 hundar var anmälda till jakten och 102 till utställningen. Mästare blev Masterkey's Viking, juniormästare blev Le-Cop's Eema By Disney och Veteranmästare blev Ch Bjälkens Andromeda.

- LM-reglerna har reviderats och ska ut på remiss under 2004.

- Två personer har närvarat vid SKKs kurs i webbpolicy med bl a genomgång av PUL (personupp-giftslagen). Detta resulterade i att styrelsen beslöt att ta bort protokollen från hemsidan och ersätta dessa med referat istället.

- LRK deltog vid ELMIA-mässan.

- Ett bildspel är framtaget och premiärvisades i montern på Stora Stockholm.

- Kriterier för Uppfödarlistan på hemsidan har tagits fram.

- 182 valpkullar har funnits i hänvisningen

Avel
- RAS-arbetet fortsätter.

- Avelskonferens ang RAS under två dagar med 72 närvarande förutom styrelse och avelsgrupp. Konferensen upplevdes som mkt värdefull och föreläsare var Erik Wilsson, Dan Ericsson, Ingrid Tapper och Lennart Swensson. Även icke-medlemmar var inbjudna och deltog då man ville diskutera och förankra mål och strategier inom RAS hos en så bred målgrupp som möjligt.

- Fem nya fall av PRA.

Mest använda hanhundarna
-12 kullar, Gold Shadow Ben
-9 kullar, Warringahs Cobblestone
-9 kullar, Genisval High Hope

-8 kullar, Trendmakers Mugwump