2007

2007  LRK 30 år

Styrelse
Ordf Bitte Sjöblom
V ordf Willy Gustafsson, jakt
Maria Hansson, sekr, utb, region
Margot Engström, kassör
Susanne Rehlin, avel
Katarina Ramberg, utst
Vuokko Norkooli, bitr jakt

Suppleanter
Håkan Johanzon, FART
Lotta Larsson, info


Adjungerade
Solveig Gyring, kansli
Jörgen Norrblom, medlhantering

Avelsgrupp
Susanne Rehlin,
Åsa Iletorp, 
Bitte Sjöblom

Valberedning inför 2008
Eva Rosén,
Ann-Marie Stamfeldt,
Lars-Olof Carlén 


Medlemsantal 31/12 2006
4753


Följande personer
erhöll
Hedersmedlemskap
i Labradorklubben:

Inge Eson Thoor

Ing-Marie Hagelin

Marita Björling 

Jörgen Norrblom

En historisk sida om LRKs första 30 år, publicerades på nyårsnatten, några minuter in på 2007..

Det är den sida du är på nu men som har fått en uppdatering
fram till våra dagar..

Detta hände under mötet

- Labradorfullmäktige 24-25/3, Järva Krog, Stockholm.

- 28 delegater närvarande, från alla regioner.

- Mötesordf Lars Ramberg, vice ordf Jörgen Norrblom.

- Informationsfilm om FART visades av regissören Håkan Johanzon.

- Lennart Garmer svarade på frågor från mötet om gentesten gällande prcd-PRA hos Optigen

- Raskompendiet var färdigställt och visades upp för mötet.

- Medlemsavgiften höjdes till 225 kr fr o m 2008.

- Information lämnades om en kommande ny webbsida om LRKs circuitutställning 2008 som ska skapas av Anitha Gräns.

- 1 januari publicerades en webbsida om LRKs 30-åriga historia, skapad av Marita Björling och med stor hjälp av många  medlemmar som skickat in äldre dokument, foton och uppgifter. Kian Wingård har bistått Marita med uppkopiering av 30 års verksamhetberättelser samt gamla protokoll.

- Framfördes farhågor om Labradormästerskapets framtid då ingen region orkar anordna 2007.

- Hedersmedlemskap förärades Inge Eson Thoor, Ing-Marie Hagelin, Marita Björling och Jörgen Norrblom

- Förtjänsttecken utdelades till Monica Jarl Winnberg, Ann-Katrine Björnstjerna, Inga-Lill Thörnberg, Mona Iletorp och Ulrika Nettermark.

Uppfödardiplom tilldelades

  • Kennel Moormans
  • Kennel Searover
  • Kennel Mandylikes
  • Kennel Cassatas

- Livliga diskussioner om SSRKs stora projekt rörande Organisationsutredningen där mötet uttalade att LRK vill bli en egen specialklubb.

- Diskuterades även den motion som två avdelningar lämnat till SSRK Fm om cert i jaktklass. Mötets vilja att LRKs delegater ska tillstyrka den.


Detta hände under 2007

- LRK har under hösten, tilllsammans med Goldenklubben och Flatklubben, startat upp en instruktörsutbildning som beräknas vara klar under sommaren 2008.

- LRKs hemsida, med webbadministratör Stefan Simonsson vid rodret, har i snitt haft 19 000 besökare per månad (förmodligen inte unika besökare).

- Labbelöpet, en liten nyhetssida skapad i maj av Marita Björling, som bjudit på snabb information inom hundvärlden samt olika slags frågesporter för att attrahera besökarna. Sidan lades dock ner redan under sensommaren.

-Labrador Working Camp ägde rum för andra gången, blev åter succé  och samlade över hundra deltagare. Instruktörer från Sverige, GB och kontinenten.

- Ingen region har sökt arrangemang av LM för 2007. Styrelsen beslöt att tillsätta en kommitté - Johan Haverås, sammankallande, Peter Söderberg, Stefan Simonsson och Katarina Ramberg som skickade ut en enkät till regionerna för att inhämta åsikter. Dessa svar ska sammanställas under året för att utröna om mästerskapet har en framtid eller ej.

Jaktprovsverksamheten
- Premiär för särskilda prov hos rasklubbarna! Sju av LRKs regioner arrangerade totalt åtta prov med tillsammans 84 startande, varav 52 labradorer.

- "Fullprovet", alltså B-prov med samtliga ingående klasser, arrangerades av Mittlabben i Bispgården. 49 hundar till start varav 42 labradorer.

- LRKs Öppna Jaktmästerskap (off A-prov) arrangerades på Medevi Säteri. 13 ekipage kvalificerade sig från mocktrail dagen innan. Till pris gick sju hundar där tre erövrade 1a pris. Vinnare blev JCh Moorman's Look Nice som erhöll cert och därmed även fick sitt A-provschampionat.

- Under 2007 har 662 labradorer startat på officiella jaktprov och där 29,1% erhållit 1a pris.

FART  - Fågelhundarnas arbetstest
- Intresset har ökat under året att få sina hundar beskrivna genom FART. Totalt från starten har nu 450 hundar av olika raser beskrivits.

- Under året har utbildning av "FART-hållare" ägt rum hos Håkan Johanzon på Gryts Gård i Flen.

- En verkstadstillverkad hage har köpts in av LRK.

- Mycket arbete har under året lagts ner på protokollet och den statistiska utformningen, viktigt med tanke på att klubben kommer att begära officiell status på FART i framtiden.

Utställning
- Den obligatoriska mätningen av labrador på utställningar, som påbörjades 1/1 2006 avslutades 31/12 2007 och resultatet kommer att bearbetas och presenteras snarast möjligt.

- Arbetet med Labrador Circuit Championship 2008, har fortgått under året.

- Club Show 2007 ägde rum 7 juli på Rottneros där region Värmland var arrangör. 151 labradorer var anmälda, domare var Penny Carpanini och Gary Johnson, båda från GB.
Vinnare blev Ch Lab Treasure's Dario från Danmark.

Klubbens Vandringspriser.
- Tidigare fullmäktigebeslut har effektuerats under året - att sluta med utdelning av vandringspriser och återlämna dessa till donatorerna. Endast två vandringspriser beslöts att behålla, Rosenskålen samt The Blaircourt Trophé, för att användas vid framtida officiella arrangemang.

Avel
- En uppfödarkonferens hölls i Eskilstuna 20-21 oktober. Totalt 35 uppfödare deltog, vilket ansågs vara magert då klubben har över 700 aktiva uppfödare. Föreläsare var bl a Kerstin Bergvall, Laurent Tiret från Frankrike, Brenda Bonett från Agria samt flera från de egna leden, såsom Anna Bendz och Charlotte Lindell.

- Två fall av PNP (ärftlig och dödlig njursjukdom) hos labrador blev kända under 2007

- Kännedom om CNM (en muskelsjukdom hos labrador) där gentest finns tillgänglig. Utlagd information på klubbens hemsida om sjukdomen.

- Nytt hälsoprogram infört 1/7 gällande prcd/PRA.

- Den obligatioriska ögonlysningen tas bort men förhoppningsvis fortsätter hundägare att ögonlysa då katarakter och andra ögondefekter annars inte kan dokumenteras.

- Två nya PRA-fall dokumenterades under året.

- Styrelsen skickade en skrivelse till SKK där man uttryckte oro inför SKKs planerade valphänvisning som inte har samma höga krav som LRKs.

- 32 hundar har fått svenskt utställningschampionat under året - 28 SU(u)Ch och fyra SUCh.

- 21 hundar har erövrat svenskt jaktchampionat under året, varav en  SJ(a)Ch, 10 SJ(j)Ch och 11 SJCh.

- 229 valpkullar samt 43 omplaceringar har under ået passerat LRKs hänvisning på hemsidan.

Mest använda hanhundarna under året
- Guideline's Jam and Fritter, 9 kullar
- Whitecity Black, 9 kullar
- Coco Loco's Handyman, 8 kullar
- Lab Treasure's Never-Say-Die, 8 kullar