Motioner

Motioner och propositioner

från Labradorklubbens hela levnad.

Från våra dagar och tillbaka till 1981.

Motion = från medlemmar/regioner

Proposition = förslag från huvudstyrelsen.

Personnamn har inte tagits med utan benämns som XX, i de fall motionären stått nämnd med sitt namn..


Observera att texterna har redigerats av mig för att få plats. Men självklart har motionernas innebörd inte ändrats, inte heller mötets beslut. Brun text är kommentarer av mig. /Marita

2018

Proposition

Bidrag till LRKs regioner

Huvudstyrelsens förslag att reglerna för klubbens bidrag till regionerna ändras så att bidraget från och med år 2019 även ska omfatta familjemedlemmar.

Bifall

 

Motion från region Östergötland
Provledarutbildning

Att huvudstyrelsen ekonomiskt bidrar till att det utbildas flera certifierade provledare för våra retrieverjaktprov. Styrelsen framhåller att det redan finns budgeterade medel för utbildning och även till provledarutbildning.
Avslag

 

Motion från XXX
Working Test på Labradormästerskapet

Styrelsen påpekar i sitt yttrande att, som Labradormästerskapet är utformat idag, finns redan juniorklass, mästarklass och veteranklass. Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen att motionen är besvarad

Avslag

 

2017

Motion
Labradormästerskapet
Att LM ska genomföras som en ren WT-tävling samt redan under 2017. Huvudstyrelsen avser att se över regelverket för Labradormästerskapet, Efter livlig diskussion, där diverse synpunkter framkom, blev LFs beslut ett

Avslag.


Motion

Bort med varningstriangel i Labradordata gällande PRA.
Gäller både kommande och nuvarande aktuella hundar.

Avslag


Motion

Labradormästerskapet
Yrkande att Labradormästerskapet genomförs som ett rent B-prov genom att WT och utställningen slopas.

Avslag

 

2016
Motion

Meriter, både jaktliga och exteriöra, för att få SEUCh.

Styrelsen föreslog avslag på motionen med motiveringen att önskat championat redan finns idag och att en återgång till tidigare regler om enbart kopplat championat och därmed specialbestämmelser för labrador retriever, inte skulle gynna rasen.

Avslag

 

2015

Proposition

Höjt bidrag till  Regionerna

Förslag att klubbens bidrag till regionerna höjs från 15 kronor till 20 kronor för fullbetalande medlem samt valpköparmedlem

fr o m år 2016.

Bifall


Proposition

Avsättning av medel till Labradorfonden

Att höja klubbens bidrag till Labradorfonden från 2 kronor till 5 kronor per år och medlem from år 2016.

Bifall


Proposition

Revidering av regler för LRKs inoff labradorutställningar Reviderade regler för LRK:s inofficiella labradorutställningar att gälla from 2016 01 01.

Bifall


Motion

Meritering för titeln SEUCh

Motionären XXX meddelade att hon drog tillbaka motionen, eftersom kravet för meritering redan finns.

 

Motion

Ändring av meritering för titeln SEUCh vid off utställning Yrkandet att kravet på meritering sänks samt att styrelsen skickar motionen vidare till SSRKs fullmäktige 2017.

Bifall


Motion 

Labradormästerskapets regelverk

LM-reglerna har under året redan genomgått en förändring och fastställts av styrelsen.  Motionären förklarade sig nöjd med beskedet.

Avslag


Motion

Att projektet med Grundprovet läggs ner

Styrelsen ställer sig bakom motionärens yrkande och föreslår att fullmäktige tillstyrker motionen.

Bifall


Motion

Att arbetet med Grundprovet avbryts

Liknande motion som ovan.
Bifall

 

2014

Motion

SSRK:s lottningsregler

LRK äger inte rätt att ändra regler på officiella jaktprov.

Fullmäktige beslöt att avslå motionen men uppdrog åt styrelsen att beakta motionens budskap när remissen om kommande jaktprovsregler ska besvaras.

Avslag


Motion 2

Ändring av namn på Juniormästaren vid

Labradormästerskapet till Nybörjar- eller Novicemästare

Styrelsen föreslog avslag på motionen med motivering att LM-reglerna är föremål föröversyn. Förslag framfördes att bifalla motionen så att ett nytt namn på klassen

samtidigt reglerar åldersgränsen. Fullmäktige framförde önskemål att titeln blir Novicemästare i samband med att LM-reglerna ses över.

Bifall


Motion

Reglerna vid inofficiella utställningar

Styrelsen föreslog avslag på motionen med motivering att regelverket för inofficiella utställningar är föremål för översyn.

Avslag


Motion

Förtydligande av reglerna för Labradormästerskapet

Styrelsen föreslog avslag på motionen med motivering att LM-reglerna är föremål för översyn, vilken kommer att vara genomförd före Labradormästerskapet 2015.

Avslag

 

2013

Motion
Angående viltspårmeritering/Viltspårchampionat

Avslag


Motion

Indexberäkningen vid HD- och AD-röntgen

Motionären drog tillbaka motionen.


Motion

Championatreglerna

Avslag


Motion

LRK som specialklubb

Fullmäktige beslöt efter votering med röstsiffrorna 10 för och 14 emot att i enlighet med styrelsens förslag avstyrka motionen.

Avslag


Motion

Återinförande av tidigare Regler för Labradormästerskapet

Avslag

 

2012

Proposition

Anlagsprov för labradorer

Att påbörja arbetet med att ta fram ett anlagsprov för labradorer.

Bifall


Proposition

Avsättning av medel till Labradorfonden

Förslag att avsätta 2 kronor per medlem till Labradorfonden från år 2012 och framöver.

Bifall


Tyvärr framgår inte av fm-protokollet vad nedan motioner

innehöll för yrkanden..

Motion

Championatreglerna

Avslag


Motion

Championatreglerna

Ytterligare en motion om berörda regler

Avslag


Motion

Exteriörbeskrivningen

Avslag


Motion

Arvodering av webbmaster

Avslag


Motion

Större årliga avsättningar till Labradorfonden

Avslag


Motion

Valp- och rasinformatör

Avslag


Motion

Kompletterande regler för Labradormästerskapet

Bifall


Motion

Reglerna för Labradormästerskapet

Fullmäktige ansåg att önskemålen om ändring av reglerna är tillgodosedda i och med att korrigeringar är genomförda.


Motion

Enbart dummies i working testet på Labradormästerskapet Fullmäktige ansåg att motionen är besvarad i och med att reglerna ändrats såtillvida att viltet tagits bort.


Motion nr 10

Uteslut ingen från utställningen på Labradormästerskapet

Bifall


2011

Proposition

FART-projektet

Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna att FART-projektet för klubbens del är avslutat.

Bifall


Proposition

Fondering till Labradorfonden

Att överföra 24 000 kr från klubbens kapital till Labradorfonden.
Bifall


Motion

Ändrade krav för Bruksavels- och Bruksuppfödarpris

Fullmäktige beslöt efter votering med röstsiffrorna 10 för och 6 emot att tillstyrka motionen samt att ge huvudstyrelsen i uppdrag att föra förslaget vidare till SSRK, med önskan om SSRK:s stöd och att frågan förs vidare till SKK, som är den beslutande nivån.

Bifall

Närvarande medlem och ledamot i avelskommittén, anmälde en mot beslutet avvikande mening.


Motion

Labradoren som taltidning

Fullmäktige beslöt att formellt avslå motionen, men att ge huvudstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att finna extern finansiering via exempelvis Allmänna arvsfonden, för att göra Labradoren tillgänglig även som taltidning.

Bifall (?)


Motion

Exercise Induced Collapse - EIC

Motionen hade inkommit efter motionstidens utgång varför mötet beslöt att inte behandla den.

 

2010

Motion

Släpspår på B-prov för retriever.

Avslag


Motion

Länkar till rasdata från valpförmedlingen.

Avslag


Proposition

Stadgeändring.

Mötet gav styrelsen mandat att göra de redaktionella ändringar i stadgarna som styrelsen anser är motiverade samt att uppdra åt styrelsen att hos SSRK föreslå att ändringarna ska fastställas.

Därutöver beslöt mötet att uppdra åt styrelsen att i en motion till SSRK:s fullmäktige 2011 yrka att en generell översyn och uppdatering ska göras av Typstadga för rasklubbar.


Proposition

Gemensamma bestämmelser vid inofficiella

utställningar inom LRK.

Bifall

 

2009 Inga motioner

 

2008

Proposition

Stadgeändring

Att enskild medlem skall ha rätt att lämna motion direkt till Labradorfullmäktige.

Samtliga delegater röstade för bifall, vilket innebär att

stadgeändringar börjar gälla omedelbart.

Bifall


Proposition

Stadgeändring

Att medlem skall ha rätt att byta regiontillhörighet.

Samtliga delegater röstade för bifall.

Bifall


Motion från LabVäst

Kristina Berghänel föredrar LabVäst motion.

Huvudstyrelsen yrkar på avslag.

Vid votering röstar 19 för avslag, 3 för bifall och en delegat lägger ner sin röst.

Avslag

 

2007

Motion från Norrlabben

Avskaffa Vandringspriser på Club Show
Att avskaffa alla vandringspriser på Club Show
Bifall


Proposition

Avskaffa alla VP på Labradormästerskapet

Motiveringen är att det är alltför jobbigt att hålla reda på alla priser, flera är sönder, andra är fulltecknade och fr a är det dyrt för mottagaren att ingravera.
Bifall
Uppdrogs till styrelsen att söka kontakt med donatorerna för att höra vad som kan ske med priserna.

 

2006

Proposition
Revidering av Labradorfondens statuter
Proposition från styrelsen att revidera fondens statuter enligt bilagt förslag.
Bifall


Motion från Region Skåne

Regionträffarnas placering
Att aldrig förlägga regionträffar i anslutning till fullmäktigemötet.

Styrelsen yrkade avslag med motivering att det vore dumt att strypa möjligheterna med speciella möten/symposier i samband med LF då representanter från regionerna finns på plats. 

Avslag
(Anm. motionen har sin upprinnelse i att styrelsen under 2005 aviserat om att kommande regionträff skulle äga rum under samma helg och plats som Labradorfullmäktige 2006. Styrelsen ändrade sig dock ganska snabbt då man själv insåg de problem som kunde uppstå.)


Motion från Region Värmland

Ny fördelning av medlemsavgifter
Att fördela medlemsavgifterna så att, förutom 10 kr per medlem, även 90% av familjemedlemskapet tillfaller regionerna.
Avslag


Proposition

Benämning på klubbens fullmäktigemöte
Att införa benämningen Labradorfullmäktige, som officiellt namn på fullmäktigemötet, dock utan att förändra stadgarna.
Bifall


Proposition

FART, Fågelhundens arbetstest
Styrelsen söker acceptans att arbeta vidare med FART-projektet.
Bifall.


2005
Första fullmäktigemötet och inte en enda motion... 
Vilket nog kan skyllas på att det upplevdes lite oklart hur man skulle lägga motioner till fullmäktigemötet. Nu är det inte längre möjligt för enskilda medlemmar att lägga motioner utan dessa ska komma från regionerna. Styrelsen gjorde vad de kunde genom en förlängd motionstid under hösten 2004, samt en informationskampanj om hur det går till. Osäkerheten verkade trots detta , vara stor.


2004
Motion

Att införa fullmäktigesystem
Återupptogs den motion som bifölls med enkel majoritet 2003. Denna gång var dock hela mötet positivt och man beslöt enhälligt att ge bifall till ett fullmäktigesystem med start 2005.

Bifall


Motion

Mätning av labrador
Att mäta labradorrasen på utställningar och prov. Då motionen var fel utformad kunde den inte antas men man gav styrelsen i uppdrag att vidareutveckla förslaget och presentera till fullmäktige 2005.

Avslag


Motion

Namnbyte på A-grupperna
Att A-grupperna byter namn till Avdelningar.
Styrelsen meddelade att arbetet med kommande stadgeändring ska ta hänsyn till vilken beteckning A-grupperna i framtiden skall ha.

Avslag


Motion

Placering av årsmöte
Att förlägga årmötet till plats som nås av flest antal medlemmar.
Avslag


Proposition

Ändring av stadgar för vissa hedersutmärkelser
Förslag från styrelsen att årsmötet bör överta rätten att besluta om stadgar (statuter heter det!).
Mötet ansåg att styrelsen även fortsättningsvis ska utse vem som ska få aktuella hedersutmärkelser.

Avslag


2003

Motion
Krav för valphänvisning och avelsrådgivning med alternativ.
Motionen drogs tillbaka före mötet.


Motion

Bort med det okopplade jaktprovschampionatet.
Att LRK skall arbeta för att SJ(j)Ch försvinner för samtl retrievers.
Avslag


Motion

Bort med det okopplade utställningsschampionatet.
Att LRK skall arbeta för att SU(u)Ch försvinner för samtl retrievers.
Avslag


Motion

Cert i jaktklass
Att styrelsen ska verka för att certifikat delas ut i jaktkonkurrensklass på utställning och att alla som tilldelas CK också får cert.
Motionen återtagen före mötet.


Motion

Delning av SSRK
Att LRK ska verka för att SSRK delas i en spanielklubb och en retrieverklubb.
Motionen återtagen före mötet.


Motion

Krav vid valphänvisning och avelsrådgivning
Att avelsdjuren har lägst 3:a jaktprov samt 3:a utställning med möjlighet till alternativa listor som tydligt anger att hundarna på dessa listor inte möter kraven på hundarna i huvudlistan.
Votering begärdes. Med siffrorna 40-27 beslutar mötet 
avslag till motionen.

Avslag


Motion

Valphänvisningskrav
(Ungefär som motion nr 6 ovan)
Motionen återtas innan mötet.


Motion

Cert i jaktklass
Att cert delas ut i jaktkonkurrensklass och att alla som får CK också får cert. Votering begärs och med siffrorna 44 - 24 blev  det bli bifall till motionen.

Bifall


Motion

Fullmäktigesystem
Att fullmäktigesystem införs i LRK från och med 1 januari 2004 och att medlemsavgiften höjs med 10 kr från samma datum. Motionärerna är den grupp som fick årsmötets uppdrag 2002 att utreda ett fullmäktigesystem.
Votering begärs och utfaller med röstsiffrorna 33 - 32 för ett bifall men stadgarna omtalar att det måste vara minst 3/4-dels majoritet för en stadgeändring - eller med enkel majoritet vid två möten i följd.
Motionen måste därför upp på nästa årsmöte, 2004, för att där utröna om förslaget med fullmäktigesystem går igenom.
Motionen får därför anses fått bifall men inte med tillräckligt stor majoritet.
(Anm. Det står i protokollet att motionen avslogs men det skulle naturligtvis ha stått tvärtom - bifall)

Bifall


Proposition

Egen specialklubb
Förslag från styrelsen att med underlag från den utredning som initierades vid årsmötet 2002, yrka på att LRK ansöker om att bilda egen specialklubb med ikraftträdande 2005. Förslag uppkommer att avslå motionen och fortsätta utredningen.
Mötet beslutar avslå motionen och ger styrelsen i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet.

Avslag


Motion

Höjning av krav i BAP och BUP
Motionen har inkommit för sent och hänskjuts till Övriga frågor. Det handlar om att höja utställningsmeriten till minst en 2:a i kkl för att kunna ansöka om Bruksavelspris och Bruksuppfödarpris. Mötet beslutar att tillstyrka förslaget och uppdrar till styrelsen att tillskriva SSRK med en begäran att yrkandet går vidare till SKK.

Bifall


2002
Motioner som inte finns nämnda med innehåll i protokollet.
Avslag till båda.


Motion

Specialklubbsstatus för LRK
Att begära specialklubbsstatus för LRK.
Beslöts att tillsätta en grupp som arbetar med uppdraget till årsmötet 2003.

Motion

Fullmäktigesystem i LRK
Beslöts att tillsätta en grupp av namngivna personer, som arbetar med uppdraget till årsmötet 2003.

Bifall


Motion

Dispenser i valphänvisningen
Att inte lämna några som helst dispenser i valphänvisningen.

Bifall eller avslag?


2001

Motion inlämnad av XX
Publicering av motioner i Labradoren
Att alla motioner från SKK, SSRK och LRK som berör rasklubben och medlemmarna, ska publiceras i Labradoren.
Bifall.

2.Motion från XX

Publicering av remisser i Labradoren
Att alla remisser från SKK, SSRK och LRK som berör rasen, klubben och medlemmarna, ska publiceras i Labradoren.
Avslag

Motion från XX

Motioner ut till A-grupperna
Att alla motioner från SKK, SSRK och LRK som berör rasklubben och medlemmarna, ska tillställas A-grupperna, även om de inte hinner behandlas.
Bifall

Motion från XX

Remisser ut till A-grupperna
Att alla remisser från SKK, SSRK och LRK som berör rasen, klubben och medlemmarna, ska tillställas A-grupperna, även om de inte hinner behandlas.

Avslag


Motion från XX

Synkronisering mellan sista manusstopp och motioner
Synkronisering sker mellan Labradorens sista manusstopp så att sista datum för motioner sätts till en sådan tidpunkt att motioner kan publiceras i nr 4, alt publiceras i nr 1 samma år motionerna ska behandlas.
Hs anser motionen vara inkommen för sent då det är stadgeändring. Detta går inte revisorerna med på - motionen har inkommit i rätt tid och ska därmed behandlas.
Avslag (

Mötet beslöt att lägga motionens innehåll till de handlingar som berör fullmäktigeutredningen.)

Motion från XX

till SSRK Fm om förändrad mandatfördelning
Att LRK lägger en motion om utökning av rasklubbarnas antal delegater vid SSRKs Fm.
Bifall


Motion

Årsmötets placering i tid och rum
Att LRKs årsmöte förläggs till samma tid och plats där Labradormästerskapet äger rum.
Hs yttrar att enligt stadgarna skall årsmötet äga rum senaste sista mars och Labradormästerskapet avhålls i augusti.
Avslag.

Proposition

Årsmöten permanentas till Stockholmsregionen
Förslag från styrelsen att permanenta Stockholmsregionen som årsmötesplats.
Avslag

Tilläggsyrkande att motionens innehåll läggs till fullmäktigeutredningen.
Bifall


2000

Proposition
Avskaffande av avgift för valphänvisning.
Förslag från styrelsen att avgiften för valphänvisning skall utgå.
Bifall

Proposition

Utredning ang specialklubb
Förslag från styrelsen att tillsätta en utredning om specialklubbsstatus.
Bifall

Proposition

För oförutsedda utgifter
Förslag från styrelsen att avsätta 5% av årsresultat till kommande verksamhetsår för oförutsedda utgifter.
Avslag.

Motion från XX

Markörtest för PRA
Ang markörtest för PRA och dess användning.
Avslag

(Inget yrkande framgår av protokollet)

Motion

Om fullmäktigesystem
En motion om införande av fullmäktigesystem, inlämnat av XX, har flyttats till övriga frågor. Styrelsen får i uppdrag att tillsätta en kommitté som skall titta närmare på systemet inkl stadgar. Kommittén ska bl a innehålla person från SKK Fk.
Bifall.

Motionen går vidare till SSRK Fm.

Motion från XX

Registreringskrav
Att införa registreringsförbud för valpar efter ej jaktmeriterade föräldrar inom retrieverraserna.
Avslag


1999
Motion

Styrelsens etik och moral
Motionen drogs tillbaka av motionärerna


Motion från XX

Ändring av mästerskapsreglerna.
Att vid Labradormästerskapets final ska endast godkända hundar från jakt och utställning finnas i ringen.
Bifall.

 

1998

Proposition
Stadgar för A-grupper

Förslag från styrelsen med begäran att godkänna bifogade stadgar för Aktivitetsgrupp.
Bifall. En del textjusteringar skall göras.

Propostition

Särskilt retrieverjaktprov
Proposition från styrelsen att LRK och dess A-grupper skall ges möjlighet att anordna särskilt retrieverjaktprov.
Bifall. (Förmodligen gick denna motion vidare till SSRK Fm)

Proposition

Egenskapsprotokoll
Förslag från styrelsen att alla labradorer fr o m år 2000, som startar i ukl jaktprov, ska beskrivas med egenskapsprotokoll.
Bifall.

(Denna motion är en uppföljning av en till SSRK Fm 1996 beviljad motion)

Proposition

Medlemsfemman blir medlemstian
Förslag från styrelsen att höja medlemsfemman till 10 kr/medlem men samtidigt dra tillbaka ett tidigare beslut om att A-grupperna ska få behålla familjemedlemspengarna.
Bifall.


1997

Proposition
Namnbyte på Svenskt Mästerskap för Labradorer
Förslag från styrelsen med yrkande på att benämningen SM tas bort igen då detta hindrar utländska medlemmar från att deltaga och man föreslår att benämningen ändras till Labradormästerskapet.
Bifall.

Från och med nu heter det Labradormästerskapet.


1996

Motion från Agrupp Östergötland
Namnbyte på klubbmästerskapet 
Att benämningen på Klubbmästerskapet ska vara Svenskt Mästerskap (SM) för Labradorer
Bifall.

Styrelsen får samtidigt i uppdrag att ta ställning till utländskt deltagande på mästerskapet.

Propostition

Medlemsfemman 
Förslag från styrelsen att A-grupperna årligen ska erhålla 5 kr per medlem under förutsättning att A-grupperna inkommer med resultat och balansräkning samt verksamhetsplan senast 15 april aktuellt bidragsår.
Bifall


1995 

Motion från Agrupp Sörmland
Bidrag till A-grupperna
Att A-grupperna ersätts med 15 kr/medlem snarast möjligt för kompensation av kostnader för instruktörsresor, upptryck av kallelser, hyra av lokaler etc.
Avslag.

Motivering att styrelsen till nästa klubbmöte ska finna nya vägar för bidrag till A-grupperna.


1994

Två Motioner
Tyvärr saknas motionerna och och inget står i årsmötesprotokollet heller om innebörden. 
Båda fick avslag.

Motion från XX

Deltagande på praktiskt jaktprov 
Att praktiskt jaktprov skall vara öppet för alla retrievers, utan några krav på tidigare meriter från jaktprov.
Avslag.

Motion från XX

Införande av särskilt jaktprov 
Att man inför särskilt jaktprov för retrievers. Vid bifall skall motionen gå vidare till SSRKs fullmäktige.
Bifall.


Motion från XX

Krav på ID-kontroll
Att kontroll av ID-märkning ska ske som ett krav vid våra jaktprov för att få deltaga.
Avslag

Motion från XX

Egna officiella jaktprov
Att rasklubbarna får anordna egna officiella jaktprov.
Vid bifall skall motionen gå vidare till SSRKs fullmäktigemöte

Bifall.

Motion från XX

Delning av SSRK
Att SSRK delas i en spanielklubb och en retrieverklubb.

Vid bifall skall motionen gå vidare till SSRKs fullmäktigemöte
Bifall.

Motion från XX

Registreringskrav
Att införa registreringsförbud för valpar efter ej jaktmeriterade föräldrar inom retrieverraserna.
Avslag
"Uppdrogs till styrelsen att till SSRKs Fm, förutom motionerna nr 4, 6 och 7, lämna två motioner med samma andemening som i motion 1 och 3 men med en annan motivering."


1993

Motioner
Inga motioner eller propositioner har inkommit detta år.


1992

Proposition
Revidering av klubbens stadgar
Förslag från styrelsen om revidering av klubbens stadgar.
Bifall

Proposition?

Revidering av statuter för Labradorfonden
Förslag från styrelsen att revidera fondens stadgar med hänsyn taget till remissvaren från A-grupperna.
Bifall
Mot beslutet reserverar sig en medlem.
(Anm. Ovan ärenden återfinns under Övriga frågor och jag beslöt att lägga dom här... för att inte missa det hela.)

 
Proposition

Familjemedlemsavgift till A-grupperna
Proposition från styrelsen att familjemedlemsavgifterna ska tillfalla resp A-grupp.
Bifall.


 

1991

Proposition
Revidering av Labradorfondens stadgar
Förslag från styrelsen att revidera fondens stadgar.
Beslöts att skicka förslaget på remiss till A-grupperna.

 

1990

Motion från Agrupp Småland
Ledröntgen ua för registrering av valpar
Att det skall krävas friröntgen av alla leder som kan vara belastade med ärftliga defekter typ HD och OCD, på föräldradjuren, för att valpkullar ska få registreras.
Avslag

Motion från Agrupp Småland

Ang klara och tydliga beslutsprotokoll
Att HS med omedelbar verkan ser till att varje HS-protokoll uppfyller kriterier om saklighet, att läsaren förstår innebörden och att protokollen upprättas på ett föreningstekniskt korrekt sätt.
Beslutades att styrelsens skrivning utgör svar på motionen.
(Anm. Tyvärr finns inte denna skrivelse med men kanske får vi förmoda att styrelsen tog till sig av kritiken)

Motion från Agrupp Blekinge

Försäkring för LRK och dess medlemmar
Att Hs tecknar en försäkring som ska inbakas i medlemsavgiften och som täcker alla aktiviteter inom Hs och A-grupperna samt resor till och från.
Motionens anses besvarad då försäkring redan finns hos Wasa.

Motion från tre medlemmar

Regler för KM
- Att KMs utställningsdel genomförs före jaktprovsdelen.
- Att hundar i junior, ukl och ökl på utställningen kvalitetsbedöms och tilldelas pris som vid off utställning.
- Att för deltagande i KMs avslutande "Grand Finale", Mästar resp Juniorklass, införes krav på lägst 2a pris vid utställning anordnad i anslutning till KM eller vid off utställning, samt som tidigare godkänt resultat i aktuell klass på KMs jaktprovsdel.


Avslag med uppdrag till styrelsen att göra en revidering av KM-reglerna med hänsyn till den diskussion som förts.


Proposition

Ang bildande av egen specialklubb.
Förslag från styrelsen att till SSRK inlämna motion om att LRK får bli egen specialklubb.
Avslag

Proposition

Rullande schema för klubbmötets placering 
Förslag från styrelsen att klubbmötet förläggs i rullande schema på platserna Stockholm, Växjö, Göteborg och Sundsvall.
Beslöts att klubbmötet 1991 förläggs till Stockholm och att uppdra till styrelsen att utarbeta fullmäktigeregler för stadgeändring till nästa klubbmöte.
(Anm. Vi vet idag att det skulle dröja 15 år innan LRK sjösatte ett fullmäktigesystem...)

Proposition

Familjemedlemsavgift till A-grupperna
Proposition från styrelsen att familjemedlemsavgifterna ska tillfalla resp A-grupp.
Bifall.

 

1989

Motion från Agrupp Blekinge
Ansvar för Klubbmästerskapet
Att det fulla ansvaret för att genomföra ett KM skall åvila den A-grupp som erhållit och åtagit sig uppdraget. Ska gälla f o m 1990.
Bifall.

Motion från Agrupp Blekinge

Årsmötets förläggning 
Att klubbens ord klubbmöte förlägges till tid och plats som med rimliga restider kan nås av optimalt antal medlemmar.
Bifall. 


En reservation inlämnades av medlem med motivering att förslaget är synnerligen odemokratiskt mot medlemmar boende i norra Sverige.
Tankar framfördes av styrelsemedlem att undersöka möjlighet för stadgeändring för någon form av representantskap för A-grupperna. (Anm. Första fröet till fullmäktigesystem såddes här)

Motion

Utställningsregler för LRKs KM
Att hund som anmälts till flera klasser i av LRK anordnad utställning skall starta i alla klasser den anmälts till. Om start ej sker i enlighet med ovan skall hunden diskvalificeras.
Avslag

 

1988

Motion från XX
Utträde ur SSRK
Att LRK på alla sätt arbetar för att bli en officiell rasklubb.
Avslag med motivering att frågan nyligen prövats

Motion från XX

Ändring i stadgan
Att inte specifikt stödja Sveriges Hundungdom eller annan enskild hundklubb.
Kan ej behandlas med motivering att förslaget till stadgeändring inte funnits med i kallelsen.

Motion från XX

Deltagande i segrarklass på utställning
Krav på jaktprovsmerit för att kunna deltaga i segrarklass på utställning och där alla hundar med ck även tilldelas certifikat.
Avslag

Motion från XX

Slopande av avgift för valpförmedlingen
Yrkande på att slopa avgiften då valpförmedlarna aldrig debiterar några kostnader samt att man inte sett några utlovade annonser i Land och/eller ICA-Kuriren.
Bifall och förmedlingen blir åter avgiftsfri.

Motion från XX

Högre meritkrav på avelsdjur 
Högre krav på båda föräldradjur vid valpförmedlingen - 3 x 1a utst eller ett ck samt 1a pris jaktprov eller 2 x 2a pris. Om en eller båda föräldradjuren saknar dessa meriter skall en stor avgift uttagas för förmedling.
Beslutades att hänskjuta motionens innebörd till styrelsen och dess arbetsgrupp.

Proposition?

Nya regler till Klubbmästerskapet
Förslag från styrelsen att revidera KM-reglerna med bl a ny klassindelning.
Bifall och hänsköts till styrelsen att sköta detaljutformningen.
Anm. Då frågan behandlas under Övriga frågor där man inte tar beslut, har jag lagt ovan under Motioner.

 

1987

Motion från XX
Medlemskap per kalenderår
Förslag att ta bort det rullande medlemskapet och återinföra medlemskap per kalenderår.
Bifall.

Motion från Örebro Agrupp

Medlemskap per kalenderår
Förslag att ta bort det rullande medlemskapet och återinföra medlemskap per kalenderår då det är svårt för en liten aktivitetsgrupp att få en ekonomisk översikt.
Bifall.

Motion från Örebro Agrupp

Medlemsmatrikeln
Att medlemsmatrikel skickas ut till A-grupperna per datalistor 
flera ggr/år.
Avslag. Redan nu får A-grupperna listor en gång per år och vill man ha fler får man betala för dessa.

Motion från XX

Bidrag till representation
Att resekostnadsbidrag utgår vid representation av LRK i Viltspårs-SM./XX
Avslag med hänsyn till ekonomin. 

Proposition

Medlemsfemman
Förslag från styrelsen att den s k medlemsfemman till A-grupperna ska tas bort.
Bifall. 
(Anm. Denna 5-kronorsmotion är verkligen ett omhuldat ämne... och har naturligtvis att göra med LRKs ekonomiska situation f t.)

Propostition

Krav på medlemskap
Förslag från styrelsen om obligatoriskt medlemskap i LRK för att få deltaga i A-gruppernas aktiviteter.
Bifall

Proposition

Avgift för valpförmedling
Förslag från styrelsen att en kostnad på 100 kr per valpkull skall tas ut i Valpförmedlingen för att täcka utgifter. Överskottet på pengarna ska användas till annonsering i t ex Land och ICA-Kuriren.
Bifall

 

1986

Motion från Agrupp Blekinge
Samarbetsavtal med Statens Hundskola
Ang justeringar i det befintliga samarbetsavtalet LRK - Statens Hundskola, Sollefteå. Bl a hur repr från LRK ska utses.

Beslöts att styrelsen ska se över avtalet med beaktande av motionen.

Motion från XX

Suppleanter i A-gruppernas styrelser
Att kunna utöka A-gruppernas styrelser med suppleanter.
Bifall. Men stadgerevidering får anstå tills SKKs nya stadgar för specialklubbar är klara.

Motion från XX

Krav på utst.merit inför start på jaktprov
Krav på 2a ökl utställning för att få lov att starta på off jaktprov, även inlämnad som motion till SSRKs Fm av samma personer och med stöd av dåvarande LRK Hs efter beslut på styrelsemöte okt 1984.
Avslag. Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att dementera motionen samt att i Apportören lämna en redogörelse. Paragrafen blev omedelbart justerad.


1985

Motion från XX
Domare på KM
Att årsmötet upphäver beslutet på att det skall vara engelsk domare på klubbmästerskapet (LM). Det finns många skickliga domare i Sverige som är minst lika bra.
Bifall.

Motion från Agrupp Svealand

Fler valpförmedlare
Fler valpförmedlare önskas.
Bifall - styrelsen fick i uppdrag att se över antalet samt fördelningen i landet.

Anm. Motioner inkommit om avelsrådets roll men som behandlats av mötet på ett smidigare sätt än som just motioner.

Proposition

A-gruppernas gränser 
Proposition från styrelsen om A-gruppernas gränser.

Beslöt mötet att gränserna ska vara i likhet med SKKs länsklubbar.

Proposition

Medlemsfemman
Proposition från styrelsen om "medlemsfemman" till A-grupperna.
Beslöt mötet att varje A-grupp ska erhålla 5 kr/medlem. Utbetalas till A-grupperna f o m 1986. 
Anm. Propositionen tillkom pga att A-grupperna vid ett möte med HS framfört förslag att 5 kr/medlem bör läggas i en gemensam pott och där varje A-grupp kan äska pengar vid behov.

 

1984

Motion från Labväst
Rapporteringsskyldighet från veterinärer om OCD
Att LRK ansöker hos SSRK att hos SKK begära rapporteringsskyldighet av veterinärer angående osteochondros hos labrador, i enlighet med SKKs bekämpningsprogram §1.
Bifall.

Motion från Agrupp Östra

Medlemsfemman
Att 5 kr/medlem oavkortat tillfaller A-grupperna samt att slopa den passus som gäller "i mån av ekonomisk möjlighet"./Östra 
Avslag.

Beslöts att passusen ska finnas kvar samt att inte dela ut 5-kronan tillsvidare för att slippa höja medlemsavgiften.

Proposition

Uteslutning hos SKK
Förslag från styrelsen att personer som är uteslutna ur SKK även utesluts från LRK.
Bifall.

Proposition

Rabatt på medlemskap
Förslag från styrelsen att uppfödare får ett reducerat pris om halv avgift när de anmäler sina valpköpare som medlemmar i LRK.
Bifall.

Proposition

Stadgar Labradorfonden
Förslag från styrelsen om stadgar till Labradorfonden. Läste ordf upp förslaget för mötet.
Bifall - beslöts godkänna dessa.

 

1983

Motion från Agrupp Sydväst
A-gruppernas gränser 
Vill inte att länsgränser ska gälla för A-grupperna utan att varje medlem själv får bestämma vilken A-grupp man vill tillhöra.
Avslag. (SKKs indelning med länsgränser ska följas)
(Anm. Förmodligen ett styrelsebeslut under året om att följa SKKs gränsdragningar.)

Motion från Agrupp Östra

A-gruppernas gränser 
Hemställer Östra Avdelningens styrelse att en geografisk indelning av avdelningarna sker med ledning av SSRK. (Bifogas bilaga med SSRKs avdelningar som då var nio till antalet)
Avslag (SKKs indelning med länsgränser ska följas)

Motion från Agrupp Östergötland

A-gruppernas närvarorätt vid HS-möten
Att låta en representant från varje A-grupp närvara på två HS styrelsemöten/år på A-gruppens bekostnad. Med yttranderätt men inte beslutsrätt.
Bifall.

Motion

Utannonsering av domare vid SSRKs prov
Att utannonsering ska ske av domare till SSRKs jaktprov samt att inställelsetiden delas upp i två tillfällen under dagen.
Bifall f v b till SSRKs Fullmäktigemöte.

 

1982

Motion från Agrupp Östra
A-gruppernas gränser 
Önskemål om A-gruppernas gränsdragning blir samma som SKKs och SSRKs gränsdragningar.
Avslag med motivering att A-gruppernas gränser bör successivt växa fram.

Motion från Agrupp Östra

Medlemsfemma
En del av medlemsavgifterna ska tillfalla A-grupperna.
Bifall. (Beslut om 5 kr/medlem f o m 1983 men med en passus att styrelsen kan upphäva besluter om ekonomin blir sämre.)

Motion från Agrupp Östra

Remissförfarande
Remissbehandling av viktiga frågor till A-grupperna.
Avslag (motiveringen löd att alla A-grupper har rätt att skicka repr till huvudstyrelsens möten och kan där få reda på viktiga frågor.)

Motion från XX

Ang avelsråd
Ang avelsförfrågan som avelsrådet inte har besvarat.
Avslag (styrelsen beklagar och har åtgärdat ärendet)

Motion från Agrupp Västra

Domartillsättning vid KM
Ang domartillsättning till Klubbmästerskapet. Tydligen vill förslagsställaren (Västra) att A-grupperna skall få rätt att utse domare men mötet beslutar att huvudstyrelsen ska ha fortsatt bestämmanderätt. Dock ska diskussion föras mellan HS och A-grupp vid domartillsättning. Gissar att motionen blev avslag...

 

1981

Motion från XX
Provdomares tillgång till tävlande hunds data
Då reglerna beträffande utställningar är sådana att domare innan bedömning ej får ha tillgång till tävlande hunds data, finner undertecknade det logiskt att samma regler ska gälla vid jaktprov.
Bifall.
(Förmodligen gick motionen vidare till SSRK Fm)